Menu Zavrieť

Projekty

 • APVV
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • VEGA
  Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ SR)
  a Slovenskej akadémie vied (SAV)
 • KEGA
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
 • Podporované ŠF EU
  Projekty podporované zo štrukturálnych fondov EÚ
 • Granty FEI
 • Úžitkové vzory a patenty

 • Medzinárodné
 • Projekty riešené v období 1972 – 1996

1. APVV

 • Sebestačnosť elektroenergetiky v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou. Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: APVV-19-0576 Doba riešenia: 2020-2024

 • Nanokvapaliny v elektrotechnike. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: APVV -18-0160 Doba riešenia: 2019-2023

 • Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: APVV-17-0372 Doba riešenia: 2018-2022.

 • Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: APVV-15-0438 Doba riešenia: 2016-2020

 • Komplexná analýza a optimalizácia strát v elektrizačnej sústave. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: APVV-0385-07 Doba riešenia: 2008-2010

 • Využitie FACTS zariadení v elektrizačných sústavách. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: SK-BG-0010-08. Doba riešenia: 2009-2010.

 • Výskum starnutia elektroizolačných systémov. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: APVV-20-006005Doba riešenia: 2006-2009

2. VEGA

 • Výskum možností implementovania Wide Area Monitoring Systémov (WAMS) do elektrizačnej sústavy, Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. číslo projektu VEGA 1/0757/21. Doba riešenia: 2021-2024
 • Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: VEGA 2/0011/20 Doba riešenia: 2020-2023

 • Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu“Č. projektu: VEGA 1/0435/19
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. Doba riešenia: 2019-2021

 • Výskum pôsobenia SMART sietí na distribučnú sústavu. Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: VEGA   1/0372/18 Doba riešenia: 2018-2020

 • Elektrofyzikálne procesy počas starnutia v progresívnych izolačných materiáloch pre elektroenergetiku Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: VEGA   1/0340/18 Doba riešenia: 2018-2020

 • Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom. Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: VEGA 2/0141/16 Doba riešenia: 2016-2019

 • Analýza zmien elektrofyzikálnej štruktúry progresívnych elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0311/15 Doba riešenia: 2015-2017

 • Výskum  prieniku vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa cez stavebné ekologické materiály. Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0132/15 Doba riešenia: 2015-2017

 • Výskum dynamických javov v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky. Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0388/13 Doba riešenia: 2013-2015

 • Výskum degradačných vplyvov elektrického a tepelného poľa na elektrofyzikálnu štruktúru vysokonapäťových izolačných materiálov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: 1/0487/12. Doba riešenia: 2012-2014

 • Výskum vplyvu degradačných činiteľov na elektrofyzikálnu štruktúru vysokonapäťových izolačných materiálov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: 1/0368/09. Doba riešenia: 2009-2011.

 • Výskum možností eliminácie kritických stavov elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: 1/0166/10. Doba riešenia: 2010-2011.

 • Analýza kvality elektriny a návrh riešení vedúcich k jej zvýšeniu v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Szathmáry, PhD. Číslo projektu: Doba riešenia: 2007-2009.

 • Spoľahlivosť vonkajších silových vedení (VSV) a teplenie zväzkových vodičov vysokoprúdových vedení (nad 20 kA). Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Číslo projektu: 1/4070/07. Doba riešenia: 2007-2009.

 • Výskum strát v elektrizačnej sústave. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: Doba riešenia: 2006-2008.

 • Vplyv pripojovania decentralizovaných zdrojov elektriny na prevádzku elektrizačnej sústavy. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Hvizdoš, PhD. Číslo projektu: Doba riešenia: 2006-2008.

 • Výskum elektrofyzikálnych javov charakterizujúcich degradáciu izolačného systému v priebehu elektrotermického starnutia pod hranicou silných polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: 1/3142/06. Doba riešenia: 2006-2008

3. KEGA

 • Transfer poznatkov z oblasti elektromagnetickej kompatibility do edukačného procesu pre inováciu foriem výučby v odbore elektrotechnika  Zodpovedný riešiteľ:  doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník Číslo projektu: KEGA 008TUKE-4/2019 Doba riešenia: 2019-2021

 • Inteligentná elektroinštalácia ako nástroj pre zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených. Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. Číslo projektu: KEGA 002TUKE-4/2015 Doba riešenia: 2015-2016

 • Znižovanie energetickej náročnosti budov aplikáciou inteligentných elektroinštalačných systémov     Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: KEGA 014TUKE-4/2011 Doba riešenia: 2011-2012

 • Prírodoveda v appletoch a logických oporách (pre výučbu na ZŠ) Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. Číslo projektu: KEGA 200-030PU-4/2010 Doba riešenia: 2010-2011

 • Inovácia výučby predmetov so zameraním na svetelnú techniku. Zodpovedná osoba: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: 3/7122/09. Doba riešenia: 2009-2011

4. Podporované ŠF EU

 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. ITMS kód projektu: 26220120055. Doba riešenia: 9/2010-8/2013. Aktivita 2.6 Zriadenie Laboratória EMC elektronických zariadení a biologických systémov EMKOM ITMS 26220120055, Operačný program Výskum a vývoj, zodpovedný: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 

 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Aktivita 3.2. PP 3 Zriadenie a udržateľná činnosť „Inžinierskeho  a certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky. ITMS 26220220182.

 • Operačný program Výskum a vývoj. Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD. ITMS kód projektu: 26220220145. Doba riešenia: 2011-2014. 

 • Výskum charakteristík fotovoltaických komponentov pre efektívne projektovanie solárnych systémov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. ITMS kód projektu: 26220220080. Doba riešenia: 2010-2013. 

 • Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií Aktivita 2.3 Inteligentné riadenie výroby a spotreby elektriny z obnoviteľných energetických zdrojov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. ITMS kód projektu: 26220220064. Doba riešenia: 2010-2012.

 

5. Granty FEI

 • Výskum vplyvu vybraných stavebných materiálov a prvkov za účelom hodnotenia ich interakcie s vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Zbojovský, PhD. Číslo projektu: FEI-  Doba riešenia: 2021

 • Výskum pôsobenia elektromobility a obnoviteľných zdrojov energie na elektrizačnú sústavu Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zsolt Čonka, PhD. Číslo projektu: FEI-2020-62 Doba riešenia: 2020

 • Vplyv materiálov na prienik elektromagnetického poľa Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Pavlík, PhD. Číslo projektu: FEI-2018-54 Doba riešenia: 2019

 • Výskum vplyvu kombinácie tieniacich a stavebných materiálov na rozloženie elektromagnetického poľa. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Zbojovský, PhD. Číslo projektu: FEI-2017-42 Doba riešenia: 2018

 • Návrh možnosti implementácie Wide Area Monitoring (WAM) systémov do systému chránenia elektrizačnej sústavy. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zsolt Čonka, PhD. Číslo projektu: FEI-2015-28 Doba riešenia: 2017

 • Vplyv elektromagnetického poľa na vlastnosti materiálov.  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Pavlík, PhD. Číslo projektu: FEI-2015-6 Doba riešenia: 2016

 

6. Úžitkové vzory a patenty

Ďalšie projekty riešené na pracovisku:

 • New Energy Solutions in Carpathian Area. Trvanie: 01-05-2020 – End: 30-04-2022 Číslo projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0014 Participácia krajín: Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina
 • Cezhraničná sieť energeticky udržateľných univerzít -NET4ENERGY, Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD. Trvanie: 2019 – 2021
  Financovanie: Európska komisia, The Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme
  Číslo projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0075. info

 • Establishing Smart Energy System Curriculum at Russian and Vietnamese Universities, Vytvorenie kurikula pre študijný program „Inteligentné energetické systémy“ na univerzitách v Rusku a vo Vietname. Číslo projektu: 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

 • ITMS 26140230023, Operačný program Vzdelávanie, Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií

 • ITMS 27110130006, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Národná sústava povolaní II pre Slovenskú republiku

 • ITMS 27110130041, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Národná sústava povolaní III

 • ITMS 26220220029, Operačný program Výskum a vývoj, Vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy

 • ITMS 26220220064, Operačný program Výskum a vývoj, Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií

 • ITMS 26220220155, Operačný program Výskum a vývoj, „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách“

 • ITMS 26110230070, Operačný program Vzdelávanie, Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE

 • ITMS 26110230086, Operačný program Vzdelávanie, Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

 • ITMS 26110230120, Operačný program Vzdelávanie, Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Roky 1972-1996

Prehľad riešených a úspešne oponovaných
vedecko-výskumných projektov v rokoch 1972-1996
  Názov projektu Typ projektu Trvanie riešenia Zodpovedný riešiteľ
1. Výskum trojfázových pecí a plazmového ohrevu * f 1972-73 M. Koleda
2. Modelovanie elektrických pecí a aplikácie plazmového ohrevu * f 1974-75 M. Koleda
3. Modelovanie elektrotepelných zariadení * f 1976-80 P. Novák
4. Šírenie signálu HDO vo Vsl. kraji f 1975-76 V. Chladný
5. Prevádzková spoľahlivosť v rozvode elektrizačnej sústavy so zameraním na spoľahlivosť vn kábelovej siete mesta Košíc f 1977-78 V. Chladný
6. Zisťovanie prepätí vo vn rozvode elektrickej energie Košice-západ f 1979-80 V. Chladný
7. Vývoj a overovanie prístrojov pre prevádzku a údržbu v rozvode el. energie (I.etapa) r 1981-83 V. Chladný
8. Výskum a vývoj nových hybridných integrovaných obvodov r 1981-82 P. Novák
9. Vývoj a overovanie prístrojov pre prevádzku a údržbu v rozvode el. energie (II.etapa) r 1984-85 V. Chladný
10. Vývoj a overovanie prístrojov – Prístroj na vyhľadávanie miesta zemného spojenia v sieťach vn r 1984-85 L. Varga
11. Racionalizácia výroby elektroocelí v oblúkových peciach r 1982-83 P. Novák
12. Využitie slnečnej energie pomocou rúrových vákuových kolektorov š 1984-85 J. Tkáč
13. Diagnostika a rekonštrukcia krátkych sietí oblúk. pecí na výr. elektroocelí r 1984-85 P. Novák
14. Vývoj progresívnych prvkov pre rozvod nn a stanovenie metodiky režimov r 1987-88 V. Chladný
15. Vývoj nových elektrotepelných zariadení na báze odporového ohrevu r 1986-87 P. Novák
16. Modelovanie prevádzkových a poruchových procesov v ES r 1986-87 L. Varga
17. Možnosti využitia slnečnej energie pomocou rúrových vákuových kolektorov s koncentrátorom r 1985-90 J. Tkáč
18. Testy a diagnostika elektrozariadení vybraných systémov VVER 1000 š 1989-90 V. Chladný
19. Vývoj laboratórnych elektrických odporových pecí r 1988-90 P. Novák
20. Analýza a overovanie prevádzkových poruchových stavov elektriz. sústav r 1991-92 V. Chladný
21. Racionalizácia spotreby el.energie v odporových elektrotepelných zariadení i 1991-93 P. Novák
22. Modelovanie jednofázových a trojfázových napájacích obvodov nízkoohmových spotrebičov g 1992-93 P. Novák
23. Riadenie ES v ČSFR z hľadiska optimálneho nasadzovania jednotlivých výrobní do denného diagramu zaťaženia i 1991-93 M. Kolcun
24. Racionalizácia prevádzky elektroenergetických sústav a zariadení i 1994-96 P. Novák
25. Modelovanie energetických sústav a zariadení za účelom ich racionálneho využitia a prevádzky v nových hosp.-ekonom. podmienkach SR g 1994-96 P. Novák
  * – úlohy vyriešené na bývalej Katedre elektrického tepla a elektrochémie
  f – fakultné úlohy
  r – rezortné alebo odborové úlohy
  š – štátne úlohy
  i – inštitucionálne úlohy
  g – vedecké projekty riešené v rámci Grantovej agentúry pre vedu MŠ a SAV