Menu Zavrieť

VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ SR)
a Slovenskej akadémie vied (SAV)

 • Získavanie energie magnetickými kvapalinami, Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: VEGA 2/0029/24. Doba riešenia: 2024-2027
 • Výskum inovovaných izolačných materiálov dotovaných nanočasticami pre elektroenergetiku, Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0380/24. Doba riešenia: 2024-2026
 • Výskum vplyvu rozvoja elektromobility a OZE na distribučné sústavy, Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zsolt Čonka, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0627/24. Doba riešenia: 2024-2026
 • Výskum zmien elektrofyzikálnych vlastností moderných izolačných materiálov pre vysokonapäťovú techniku počas viacfaktorovej degradácie, Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0154/21 Doba riešenia: 2021-2023
 • Výskum možností implementovania Wide Area Monitoring Systémov (WAMS) do elektrizačnej sústavy, Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. číslo projektu VEGA 1/0757/21. Doba riešenia: 2021-2023
 • Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: VEGA 2/0011/20 Doba riešenia: 2020-2023
 • Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu“Č. projektu: VEGA 1/0435/19
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. Doba riešenia: 2019-2021
 • Výskum pôsobenia SMART sietí na distribučnú sústavu. Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: VEGA   1/0372/18 Doba riešenia: 2018-2020
 • Elektrofyzikálne procesy počas starnutia v progresívnych izolačných materiáloch pre elektroenergetiku Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: VEGA   1/0340/18 Doba riešenia: 2018-2020
 • Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom. Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD. Číslo projektu: VEGA 2/0141/16 Doba riešenia: 2016-2019
 • Analýza zmien elektrofyzikálnej štruktúry progresívnych elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0311/15 Doba riešenia: 2015-2017
 • Výskum  prieniku vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa cez stavebné ekologické materiály. Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0132/15 Doba riešenia: 2015-2017
 • Výskum dynamických javov v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky. Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: VEGA 1/0388/13 Doba riešenia: 2013-2015
 • Výskum degradačných vplyvov elektrického a tepelného poľa na elektrofyzikálnu štruktúru vysokonapäťových izolačných materiálov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: 1/0487/12. Doba riešenia: 2012-2014
 • Výskum vplyvu degradačných činiteľov na elektrofyzikálnu štruktúru vysokonapäťových izolačných materiálov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: 1/0368/09. Doba riešenia: 2009-2011.
 • Výskum možností eliminácie kritických stavov elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: 1/0166/10. Doba riešenia: 2010-2011.
 • Analýza kvality elektriny a návrh riešení vedúcich k jej zvýšeniu v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Szathmáry, PhD. Číslo projektu: Doba riešenia: 2007-2009.
 • Spoľahlivosť vonkajších silových vedení (VSV) a oteplenie zväzkových vodičov vysokoprúdových vedení (nad 20 kA). Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Číslo projektu: 1/4070/07. Doba riešenia: 2007-2009.
 • Výskum strát v elektrizačnej sústave. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. Číslo projektu: Doba riešenia: 2006-2008.
 • Vplyv pripojovania decentralizovaných zdrojov elektriny na prevádzku elektrizačnej sústavy. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Hvizdoš, PhD. Číslo projektu: Doba riešenia: 2006-2008.
 • Výskum elektrofyzikálnych javov charakterizujúcich degradáciu izolačného systému v priebehu elektrotermického starnutia pod hranicou silných polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Cimbala, PhD. Číslo projektu: 1/3142/06. Doba riešenia: 2006-2008
 • Komplexné riešenie mechaniky kotevného poľa vonkajších silových vedení a jeho možná aplikácia, projekt VEGA č. 1/7199/20 pre roky 2000-2002, zodpovedný riešiteľ: L. Varga, spoluriešitelia: Fecko Š., Ilenin S., Leščinský P., Beňa Ľ.
 • Zvyšovanie spoľahlivosti a prenosovej schopnosti silových vedení, projekt VEGA č. 1/1063/04 pre roky 2004-2006. Zodpovedný riešiteľ L. Varga, spoluriešitelia: Fecko, Š., Ilenin, S., Novák, P., Medveď, D.