Menu Zavrieť

História

Z histórie katedry

Katedra elektroenergetiky bola ustanovená 1. októbra 1973 na pôde mladej Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach, (bola založená nariadením Slovenskej vlády ČSSR č. 79/1969 a s napĺňaním svojho poslania od akad. r. 1969/70) ako je samostatné vedecko-pedagogické pracovisko. Založenie fakulty a jej pracovísk bolo motivované spoločenskými požiadavkami na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne regiónu Východného Slovenska všeobecne, ale najmä v nadväznosti na rýchlo sa rozvíjajúcu jeho priemyselnú základňu.

Personálne jadro budúcej katedry sa utváralo až od vzniku fakulty na úrovni úseku elektroenergetiky a pod gesciou katedry elektrických pohonov. Jeho vznik sa datuje k 1.6.1971, kedy zároveň jeho vedením bol poverený Ing. Karol Marton, CSc., už ako interný pracovník fakulty. Úsek sa priebežne personálne posilňoval, k dátumu ustanovenia katedry (1.10.1973) túto tvoril už 9-členný kolektív vo funkciách odborných asistentov a  asistentov. Vedúcim katedry (externým) bol vymenovaný Ing. Jozef Blišťan, pracovník FMPaE Vlády ČSSR v Prahe.

Katedra pri svojom vzniku sa stala profilujúcim pracoviskom pre študijné zameranie energetika v rámci študijného odboru silnoprúdová elektrotechnika. Pedagogické povinnosti katedry sa navýšili v r. 1977, v otvorením ďalšieho študijného zamerania ochrana životného prostredia. V 70-tych rokoch pedagogický proces na katedre pomáhali zabezpečovať viacerí externí odborníci z praxe i sesterskej katedry z Bratislavy. Títo zároveň boli školiteľmi domácich učiteľov pri získavaní vedeckých hodností.  V prvej dekáde existencie katedry výskumné projekty boli riešené na úrovni fakultných úloh, zároveň sa rozvíjal aplikovaný výskum, napr. pre VSŽ Košice, VSE Košice, EVO Vojany a pod.

Pozitívne zmeny katedra zaznamenala po prijatí nového Zákona č. 39/1980 Zb o vysokých školách v ČSSR. Obsahovo tým, že do siete študijných odborov bol prijatý nový technický odbor č. 26-34-8 – elektroenergetika, čím sa študentom umožnilo profilovať vo viacerých študijných zameraniach. K tejto skutočnosti prispelo aj personálne spojenie katedry elektroenergetiky s katedrou elektrického tepla a elektrochémie, ktorá garantovala študijné zameranie elektrotepelnej techniky. V dobe po spojení pracovísk nová katedra mala 16 pedagógov, z toho dvoch docentov, 11 odborných asistentov a troch asistentov. Do výučby sa zaviedli viaceré nové predmety súvisiace s automatizáciou a riadením elektrární, elektrizačných sústav, ekonomikou elektroenergetiky, prevádzkou elektrotepelných zariadení, netradičnými zdrojmi energie a ďalšími.

Pri plnení pedagogických povinností sa primerane skvalitňovala vedecko – výskumná práca a kvalifikačná štruktúra pedagógov. V rokoch 1981-1990 na katedre sa celkom riešilo 13 projektov, z toho dve úlohy v kategórii ŠPTR. Na katedre v r. 1990 už pracovalo 6 docentov. Podstatne sa rozšírila spolupráca s energetickou praxou. Z pohľadu súčasnosti úsmevne sa dá spomenúť r. 1983, kedy katedra získala prvý číslicový počítač  HP 85, a pracovať na ňom sa dalo len so súhlasom vedúceho katedry.

Bolo by neprirodzené, keby 17. novembrom 1989 vyvolané spoločenské zmeny sa neprejavili práve na vysokých školách. Tak aj na VŠT v Košiciach, jej fakultách a katedrách došlo k očakávaným zmenám, legitímne sa vymenili ich vedenia, reorganizoval pedagogický proces, vedecko – výskumná orientácia a ich riadenie. Na katedre sa zvýšil akcent na komplexný profil absolventa dôslednejším využívaním výpočtovej techniky v oblasti analýzy a riadenia elektrizačných sústav, pri digitalizácií ochrán, zvýšil sa rozsah ekonomických disciplín a dôraz na racionalizáciu spotreby elektrickej energie. Materiálne sa skvalitňovala prístrojová výbava laboratórií katedry.

V 90-tých rokoch (r 1991-2000) na katedre sa vyriešilo a úspešne oponovalo 16 výskumných projektov, z toho jeden rezortný, 4 projekty typu VEGA. Ostatné boli na úrovni inštitucionálnych. Ich výsledkom boli tiež podané a udelené 4 patenty.

V prvej dekáde 3 tisícročia kolektív katedry riešil už 24 projektov v kategóriách: VEGA -12; KEGA 3; APVV -4; ŠF ASFEU -3. Jeden projekt mal charakter štátneho programu.

Sekundárne na báze dobrých výsledkov výskumu sa zvyšoval publikačná činnosť katedry, skvalitňovala kvalifikačná štruktúra pedagógov a ich aktívna účasť na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. Obrátene, zvyšovala sa účasť medzinárodnej vedeckej verejnosti na katedrou organizovaných podujatiach. Od r. 1994 do súčasnosti spolu ich bolo 13, ostatných 10 na úrovni medzinárodných vedeckých sympózií.

V r. 2003 až 2005 sa uskutočnila zásadná rekonštrukcia priestorov katedry na Mäsiarskej ulici, čím pracovisko získalo nové a kvalitnejšie laboratóriá aj sedacie priestory. V tomto období bola ku katedre pričlenená práve zrušená katedra techniky vysokých napätí. Tým sa podstatne posilnil pedagogický zbor rozšírenej katedry o 1 profesora, 2 docentov a 6 odborných asistentov.

V súčasnosti katedra disponuje po personálnej stránke 14 pedagógmi (4 profesori, 6 docenti a 4 odborní asistenti)  a 1 vedecko – výskumným pracovníkom. Katedra rieši 8 projektov v kategóriách: APVV -3;  VEGA -3; KEGA 1; granty FEI TUKE 1.

Súčasnosť katedry je odrazom jej bohatej minulosti. Počas skoro 50-ročnej histórie dosiahla katedra v pedagogickej a vedecko výskumnej oblasti výsledky, ktoré ju zaväzujú pokračovať v nastavenom trende, naďalej vychovávať budúcich odborníkov (aj špičkových manažérov, riaditeľov, skvelých projektantov atď. v oblasti elektroenergetiky). Vo vedecko – výskumnej oblasti riešiť úlohy, ktoré budú prínosom pre spoločnosť  a zabezpečia katedre vysokú erudíciu a konkurencieschopnosť.