Menu Zavrieť

Projekty podporované ŠF EU

  • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. ITMS kód projektu: 26220120055. Doba riešenia: 9/2010-8/2013. Aktivita 2.6 Zriadenie Laboratória EMC elektronických zariadení a biologických systémov EMKOM ITMS 26220120055, Operačný program Výskum a vývoj, zodpovedný: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
  • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
    Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. Aktivita 3.2. PP 3 Zriadenie a udržateľná činnosť „Inžinierskeho  a certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky. ITMS 26220220182.
  • Operačný program Výskum a vývoj. Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD. ITMS kód projektu: 26220220145. Doba riešenia: 2011-2014. 
  • Výskum charakteristík fotovoltaických komponentov pre efektívne projektovanie solárnych systémov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. ITMS kód projektu: 26220220080. Doba riešenia: 2010-2013. 
  • Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií Aktivita 2.3 Inteligentné riadenie výroby a spotreby elektriny z obnoviteľných energetických zdrojov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. ITMS kód projektu: 26220220064. Doba riešenia: 2010-2012.