Menu Zavrieť

Katedra elektroenergetiky (KEE) – sk

Kliknutím tu Vás presmeruje na našu Facebook-ovú stránku.

Katedra elektroenergetiky (KEE) na Technickej univerzite v Košiciach je jedna z profilujúcich katedier Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Bola založená 1. októbra 1973 ako nezávislé vedecké a výskumné pracovisko fakulty. Najvýznamnejšie štrukturálne zmeny, ktorými katedra prešla sú: integrácia pôvodného oddelenia s oddelením elektrotepelnej techniky a elektrochémie 1. septembra 1981 a zlúčenie Katedry techniky vysokého napätia (KTVN) s KEE 1. októbra 2003.

Katedra elektroenegetiky garantuje  v študijnom odbore Elektrotechnika študijný program Elektroenergetika v  bakalárskom, inžinierskom  a doktorandskom štúdiu. Katedra zodpovedá za vzdelávanie v základných predmetoch študijného programu Elektroenergetika:
-    Prenos a rozvod elektrickej energie
-    Elektrárne
-    Svetelná technika
-    Poruchy v elektrizačnej sústave
-    elektrické inštalácie a stanice
-    Technika vysokých napätí
-    Elektrické ochrany v elektrizačnej sústave
-    Kvalita a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie
-    Optimalizácia prevádzky elektrizačnej sústavy
-    Riadenia prevádzky elektrizačnej sústavy
-    Stabilita prenosu elektrickej energie
-    Základy projektovania v elektroenergetike
-    Diagnostika v elektroenergetike

Katedra rozvíja výchovno-vzdelávací proces aj v spolupráci so zahraničnými univerzitami pomocou programu ERASMUS+.
Základným poslaním katedry je vychovávať nových absolventov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Od svojho vzniku do súčasnosti vychovala katedra celkovo 444 bakalárov a 2158 inžinierov.

 

V rámci 3. stupňa VŠ štúdia vychovala katedra v internej a externej forme 67 doktorandov.
V oblasti vedy a výskumu sa zamestnanci katedry aktívne podieľajú na riešení projektov základného a aplikovaného výskumu v  oblasti:
-    Smart GRID
-    Elektromobilita
-    OZE
-    Prevádzka elektrizačnej sústavy
-    Projektovanie elektrických zariadení
-    Inteligentná elektroinštalácia
-    Starnutie elektrických zariadení
-    Diagnostika elektrických zariadení
-    Výroba elektrickej energie
-    EMC
-    Technika vysokých napätí (izolátory, patenty....)
-    Svetelná technika
-    Ochrany elektrických zariadení
Vysoko kvalitné výsledky vedeckej a výskumnej činnosti pracovníkov katedry potvrdzujú výstupy v renomovaných impaktovaných a recenzovaných medzinárodných vedeckých časopisoch a ich prezentácia na konferenciách doma a v zahraničí.
Katedra sa podieľa na riešení úloh zadávaných energetickou praxou (SEPS, VSD, Siemens, ABB, atď.).