História

Katedra elektronergetiky na dnešnej Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach nie je novým pracoviskom. Jej vznik sa viaže k 1. 10. 1973, personálne sa však pripravovala už od r. 1969 v rámci úseku elektroenergetiky pri Katedre elektrických pohonov, kedy bola na VŠT v Košiciach zriadená Elektrotechnická fakulta. V r. 1981 sa rozhodnutím vedenia VŠT a EF zrušila Katedra elektrického tepla a elektrochémie a pričlenila k pôvodnej Katedre elektroenergetiky na úrovni oddelenia elektrotepelnej techniky. Po zlúčení nová katedra mala 16 interných učiteľov, z toho dvoch docentov a piatich odborných asistentov s vedeckou hodnosťou CSc. V r. 1981, v nadväznosti na Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách sa katedra stáva profilujúcim pracoviskom pre novozriadený študijný odbor elektroenergetika.

Od tohto dátumu do konca šk. r. 1994/95 katedra vychovala 783 absolventov denného štúdia a 47 absolventov štúdia popri zamestnaní v zameraniach Výroba a rozvod elektrickej energie, Elektrotepelná technika a do r. 1989 aj v zameraní Životné prostredie. V školskom roku 1989/90 z celkového počtu 15 interných učiteľov, katedra mala 5 docentov, 4-och odborných asistentov s vedeckou hodnosťou CSc., 5-ich odborných asistentov bez CSc. a 1-ho asistenta. V tomto období študijný odbor elektroenergetika absolvovalo na katedre v priemere 50 študentov elektrotechnického inžinierstva v dennom štúdiu. V súčasnosti má katedra dve oddelenia: Výroba a rozvod elektrickej energie (VREE) a Technika vysokých napätí (TVN).

Vychádzajúc zo skladby predmetov, sučasný profil absolventa študijného odboru elektroenergetika možno stručne definovať inžinierom, s vedomosťami a schopnosťami riešiť inžinierske problémy v oblasti výroby, prenosu, rozvodu a využitia elektrickej energie na báze výpočtovej techniky, pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia. Rovnako sa zmenila aj orientácia vedecko-výskumných úloh. Do popredia záujmu katedry sa dostávajú problémy súvisiace s racionálnym využívaním domácich energetických zdrojov, dostatočnou spoľahlivosťou elektrizačnej sústavy, jej riadením podľa odberových charakteristík zo strany dodávateľa i pretrvávajúce problémy spotreby elektrickej energie v energeticky náročných elektrotepelných technológiách. V nadväznosti na uvedené okruhy katedra rozvíja vedecko-výskumnú činnosť.