https://www.facebook.com/KEEFEITUKE/

Katedra elektroenergetiky (KEE) na Technickej univerzite v Košiciach je jedna z profilujúcich katedier Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Bola založená 1. októbra 1973 ako nezávislé vedecké a výskumné pracovisko fakulty. Najvýznamnejšie štrukturálne zmeny, ktorými katedra prešla sú: integrácia pôvodného oddelenia s oddelením elektrotepelnej techniky a elektrochémie 1. septembra 1981 a zlúčenie Katedry techniky vysokého napätia (KTVN) s KEE 1. októbra 2003.

Na základe poslednej schválenej akreditácie KEE garantuje tieto študijné programy: elektroenergetika (EE) bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. Katedra zodpovedá za vzdelávanie v základných predmetoch študijných programov: prenos a rozvod elektrickej energie, elektrárne, prevádzka elektrární, elektrické inštalácie a vonkajšie vedenia, diagnostika elektroenergetických zariadení, netradičné zdroje energie, elektrické teplo a svetelná technika. Katedra rozvíja výchovno-vzdelávací proces aj v spolupráci so zahraničnými univerzitami pomocou programu ERASMUS. KEE na FEI TU v Košiciach je jediná katedra na Slovensku s akreditovanými študijnými programami vo všetkých troch stupňoch štúdia na univerzite.

Katedra zabezpečuje vzdelávanie elektrotechnikov, osoby samostatne zárobkovo činné - elektrotechnikov a inžinierov elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky pre elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu.

Zamestnanci KEE pracovali už na niekoľkých národných i medzinárodných grantových projektoch, zameraných na: Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy (ES) Slovenskej republiky a Trh s elektrinou v podmienkach Európskej únie, Využitie prvkov umelej inteligencie v procese riadenia výroby elektrickej energie, Elektrické ochrany a stabilita ES, Riešenie mechaniky vonkajších vedení v trojrozmernom priestore, Osvetlenie priestorov a zdroje svetla, Solárne zariadenia s optimálnou účinnosťou, Vlastnosti solárnych systémov, Diagnostika zariadení v elektroenergetike. Vysoko kvalitné výsledky vedeckej a výskumnej činnosti pracovníkov katedry potvrdzuje aj široká spolupráca s rôznymi rozvodnými spoločnosťami (SEPS, VSE, Siemens, ABB, atď.).

 

 

Establishing Smart Energy System Curriculum at Russian and Vietnamese Universities

 

progeCAD logo