V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

 • Výroba a rozvod el. energie
 • Technika vysokých napätí
  V roku 1973 bolo založené laboratórium vysokého napätia ako spoločné pracovisko Elektrotechnickej fakulty v Košiciach a podniku Východoslovenské energetické závody š. p. Košice. V roku 1979 sa začalo s výstavbou skúšobne vvn, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1980 a je jedinečná na území Východného Slovenska.

  V roku 1991 bolo Laboratórium vysokého napätia pretransformované na Katedru techniky vysokýchnapätí. 1. októbra 2003 bola Katedra techniky vysokých napätí pretransformovaná ku Katedre elektroenergetiky.

    Výskum je z hľadiska orientácie rozdelený do týchto hlavných oblastí:
  • Monitorovanie vybraných fyzikálnych parameterov poukazujúcich na starnutie vysokonapäťových izolačných systémov.
  • Vývoj nedeštruktívnych jednosmerných a striedavých metód pre diagnostiku a profylaktiku vysokonapäťových zariadení v silnoprúdovej elektrotechnike.
  • Analýza predprierazného stavu izolácie elektrických zariadení meraním čiastočných výbojov pomocou výpočtovej techniky.
  • Nekonvenčné riešenie ochrany telekomunikačných prvkov, obvodov a sietí pred prepätiami.
  • Vývoj odlučovačov popolčeka novej generácie na striedavé napätie a výskum dynamiky častíc.
  • Elektrická pevnosť magnetických kvapalín tvorených nanočasticami a kvapalným prostredím.