• APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  •  
  • VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV)
  •  
  • KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  •  
  • ŠF EÚ - Projekty podporované zo štrukturálnych fondov EÚ
  •  
  • Medzinárodné
  •  
  • 1972 - 1996

APVV

Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia
na vysokonapäťovú izoláciu
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.
Číslo projektu: APVV-15-0438
Doba riešenia: 2016-2020

 

Komplexná analýza a optimalizácia strát v elektrizačnej sústave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Číslo projektu: APVV-0385-07
Doba riešenia: 2008-2010

 

Využitie FACTS zariadení v elektrizačných sústavách
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Číslo projektu: SK-BG-0010-08
Doba riešenia: 2009-2010

 

Výskum starnutia elektroizolačných systémov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Kurimský, PhD.
Číslo projektu: APVV-20-006005
Doba riešenia: 2006-2009

 

VEGA

 
Výskum degradačných vplyvov elektrického a tepelného poľa na elektrofyzikálnu štruktúru 
vysokonapäťových izolačných materiálov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Číslo projektu: 1/0487/12
Doba riešenia: 2012-2014

 

Výskum vplyvu degradačných činiteľov na elektrofyzikálnu štruktúru
vysokonapäťových izolačných materiálov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Číslo projektu: 1/0368/09
Doba riešenia: 2009-2011

 

Výskum možností eliminácie kritických stavov elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Číslo projektu: 1/0166/10
Doba riešenia: 2010-2011

 

Analýza kvality elektriny a návrh riešení vedúcich k jej zvýšeniu
v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Szathmáry, PhD.
Číslo projektu:
Doba riešenia: 2007-2009

 

Spoľahlivosť vonkajších silových vedení (VSV) a teplenie zväzkových vodičov
vysokoprúdových vedení (nad 20 kA)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
Číslo projektu: 1/4070/07
Doba riešenia: 2007-2009

 

Výskum strát v elektrizačnej sústave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Číslo projektu:
Doba riešenia: 2006-2008

 

Vplyv pripojovania decentralizovaných zdrojov elektriny na prevádzku elektrizačnej sústavy
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Hvizdoš, PhD.
Číslo projektu:
Doba riešenia: 2006-2008

 

Výskum elektrofyzikálnych javov charakterizujúcich degradáciu izolačného systému
v priebehu elektrotermického starnutia pod hranicou silných polí
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Číslo projektu: 1/3142/06
Doba riešenia: 2006-2008

 

KEGA

Inteligentná elektroinštalácia ako nástroj pre zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených
Zodpovedná osoba: Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Číslo projektu: 002TUKE-4/2015
Doba riešenia: 2015-2016

 

Znižovanie energetickej náročnosti budov aplikáciou inteligentných elektroinštalačných systémov
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.; Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Číslo projektu: 014TUKE-4/2011
Doba riešenia: 2011-2012

 

Inovácia výučby predmetov so zameraním na svetelnú techniku
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Číslo projektu: 3/7122/09
Doba riešenia: 2009-2011

 

ŠF EU

Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
ITMS kód projektu: 26220120055
Doba riešenia: 9/2010-8/2013
 
Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD.
ITMS kód projektu: 26220220145
Doba riešenia: 2011-2014
 
Výskum charakteristík fotovoltaických komponentov pre efektívne projektovanie solárnych systémov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
ITMS kód projektu: 26220220080
Doba riešenia: 2010-2013
 
Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov
obnoviteľných zdrojov energií
Aktivita 2.3 Inteligentné riadenie výroby a spotreby elektriny z obnoviteľných energetických zdrojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
ITMS kód projektu: 26220220064
Doba riešenia: 2010-2012

 

Roky 1972-1996

Prehľad riešených a úspešne oponovaných vedecko-výskumných projektov v rokoch 1972-1996

  Názov projektu Typ projektu Trvanie riešenia Zodpovedný riešiteľ
1. Výskum trojfázových pecí a plazmového ohrevu * f 1972-73 M. Koleda
2. Modelovanie elektrických pecí a aplikácie plazmového ohrevu * f 1974-75 M. Koleda
3. Modelovanie elektrotepelných zariadení * f 1976-80 P. Novák
4. Šírenie signálu HDO vo Vsl. kraji f 1975-76 V. Chladný
5. Prevádzková spoľahlivosť v rozvode elektrizačnej sústavy
so zameraním na spoľahlivosť vn kábelovej siete mesta Košíc
f 1977-78 V. Chladný
6. Zisťovanie prepätí vo vn rozvode elektrickej energie Košice-západ f 1979-80 V. Chladný
7. Vývoj a overovanie prístrojov pre prevádzku a údržbu v rozvode el. energie (I.etapa) r 1981-83 V. Chladný
8. Výskum a vývoj nových hybridných integrovaných obvodov r 1981-82 P. Novák
9. Vývoj a overovanie prístrojov pre prevádzku a údržbu v rozvode el. energie (II.etapa) r 1984-85 V. Chladný
10. Vývoj a overovanie prístrojov -
- Prístroj na vyhľadávanie miesta zemného spojenia v sieťach vn
r 1984-85 L. Varga
11. Racionalizácia výroby elektroocelí v oblúkových peciach r 1982-83 P. Novák
12. Využitie slnečnej energie pomocou rúrových vákuových kolektorov š 1984-85 J. Tkáč
13. Diagnostika a rekonštrukcia krátkych sietí oblúk. pecí na výr. elektroocelí r 1984-85 P. Novák
14. Vývoj progresívnych prvkov pre rozvod nn a stanovenie metodiky režimov r 1987-88 V. Chladný
15. Vývoj nových elektrotepelných zariadení na báze odporového ohrevu r 1986-87 P. Novák
16. Modelovanie prevádzkových a poruchových procesov v ES r 1986-87 L. Varga
17. Možnosti využitia slnečnej energie pomocou
rúrových vákuových kolektorov s koncentrátorom
r 1985-90 J. Tkáč
18. Testy a diagnostika elektrozariadení vybraných systémov VVER 1000 š 1989-90 V. Chladný
19. Vývoj laboratórnych elektrických odporových pecí r 1988-90 P. Novák
20. Analýza a overovanie prevádzkových poruchových stavov elektriz. sústav r 1991-92 V. Chladný
21. Racionalizácia spotreby el.energie v odporových elektrotepelných zariadení i 1991-93 P. Novák
22. Modelovanie jednofázových a trojfázových napájacích obvodov
nízkoohmových spotrebičov
g 1992-93 P. Novák
23. Riadenie ES v ČSFR z hľadiska optimálneho nasadzovania jednotlivých výrobní
do denného diagramu zaťaženia
i 1991-93 M. Kolcun
24. Racionalizácia prevádzky elektroenergetických sústav a zariadení i 1994-96 P. Novák
25. Modelovanie energetických sústav a zariadení za účelom ich racionálneho využitia
a prevádzky v nových hosp.-ekonom. podmienkach SR
g 1994-96 P. Novák
  * - úlohy vyriešené na bývalej Katedre elektrického tepla a elektrochémie
  f - fakultné úlohy
  r - rezortné alebo odborové úlohy
  š - štátne úlohy
  i - inštitucionálne úlohy
  g - vedecké projekty riešené v rámci Grantovej agentúry pre vedu MŠ a SAV